Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010

0
752

Ultima actualizare în 28 octombrie 2015.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. – Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului și produselor din lemn, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

Art. 2. – (1) În sensul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) achizitor de materiale lemnoase – operatorul economic care cumpără materiale lemnoase, în baza unui borderou de achiziție, de la proprietarii de păduri, persoane fizice, de la membrii formelor asociative prevăzute la art. 92 și 95 din Legea nr. 46/2008Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, și de la proprietarii de vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier, materiale lemnoase care sunt deținute cu titlu legal și care provin din proprietățile acestora;

b) cherestele – piese de lemn obținute prin tăierea longitudinală ori așchierea buștenilor sau lemnului brut și, eventual, o retezare și/sau prelucrări ulterioare pentru o anumită exactitate. În categoria cherestelelor sunt cuprinse și: scânduri, dulapi, bulzi, șipci, rigle, frize, grinzi și lăturoaie; lăturoaiele sunt cherestele netivite rezultate din flancurile bușteanului, cu fața interioară complet ferăstruită, iar cealaltă față ferăstruită pe cel mult jumătate din lungime, cu lungimea de minimum 1 m, iar grosimea de maximum 6,0 cm;

c) circulația materialelor lemnoase – acțiunea de transport al materialelor lemnoase pe orice cale posibilă, cu sau fără transmiterea proprietății asupra materialelor lemnoase, de la locul unde au fost recoltate, obținute, depozitate, deținute sau prelucrate, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport;

d) controlul provenienței, al circulației materialelor lemnoase, al depozitelor, precum și al instalațiilor de prelucrare a lemnului rotund – acțiunile întreprinse de structurile de control, conform competențelor stabilite prin prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea provenienței materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, precum și a celor transportate pe orice fel de căi de transport și/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare;

e) custodia – deținerea și păstrarea neschimbată a materialelor lemnoase de către operatorul economic/deținătorul/transportatorul în posesia căruia au fost identificate materialele lemnoase pentru care agentul constatator a dispus, în baza unui proces-verbal, reținerea și predarea în custodie; custodia este obligatorie pentru deținătorul fizic al materialelor lemnoase și se poate dispune în legătură cu materialele lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reținerea în vederea stabilirii provenienței ori cu privire la care există suspiciunea că provin din săvârșirea de contravenții ori infracțiuni;

f) deținător de materiale lemnoase – orice persoană fizică sau juridică care deține materiale lemnoase;

g) dimensiune efectivă – dimensiunea unei piese de cherestea în momentul măsurării;

h) intermedierea în comerțul cu materiale lemnoase – activitate comercială prin care intermediarul mijlocește încheierea unor afaceri între comercianți în baza contractului specific de intermediere și în schimbul unei remunerații. Intermedierea exclude deținerea de materiale lemnoase și vânzarea în nume propriu a materialelor lemnoase de către intermediar;

i) lemn ecarisat – lemn obținut prin cioplirea sau ferăstruirea pe cel puțin o față a lemnului rotund;

j) lemn prelucrat sau semifabricat – sortiment obținut prin operații de retezare și/sau spintecare a lemnului rotund, a buștenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei;

k) operator – orice persoană fizică sau juridică ori entitate cu/fără personalitate juridică care desfășoară, cu sau fără respectarea condițiilor prevăzute de lege, operațiuni de orice tip cu masă lemnoasă sau materiale lemnoase;

l) reținerea – măsura de oprire, în faza comercială sau de producție în care au fost identificate, a materialelor lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reținerea în vederea stabilirii provenienței, fiind obligatorie pentru operatorul economic/deținătorul/transportatorul materialelor lemnoase; reținerea se aplică de agentul constatator și în cazul materialelor lemnoase abandonate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

m) mijloc de transport – autovehicul rutier sau orice parte a autovehiculului rutier distinct înmatriculată/neînmatriculată, vagonul de cale ferată, șlepul, nava, containerul pentru transportul terestru sau naval, atelajele, în care se încarcă și cu care se transportă materiale lemnoase.

(2) Termenii și expresiile privitoare la lemn și produse din lemn care nu se regăsesc la alin. (1) sunt cele prevăzute în Regulament și se definesc în conformitate cu standardele aplicabile materialelor lemnoase.

CAPITOLUL II
Proveniența și circulația materialelor lemnoase și a produselor din lemn

Art. 3. – (1) Proveniența legală a materialelor lemnoase reprezintă sursa localizată de unde acestea au fost obținute în mod legal, respectiv:

a) partizile ale căror APV-uri au fost înregistrate în SUMAL, autorizate și predate spre exploatare, constituite în fondul forestier național sau în vegetația forestieră de pe terenuri din afara acestuia;

b) depozite, centre de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase care dețin cu titlu legal materiale lemnoase;

c) piețele, târgurile, oboarele și altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

d) statele membre ale Uniunii Europene;

e) statele din afara Uniunii Europene.

(2) Documentele ce fac dovada provenienței materialelor lemnoase sunt:

a) actul de punere în valoare, denumit în continuare APV – documentul de proveniență a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasă pe picior inventariată sau marcată, autorizată și predată spre exploatare, în situația transportului de la locul de recoltare, identificat pe avizul de însoțire prin numărul unic generat de SUMAL. APV-ul nu constituie document de proveniență, iar materialele lemnoase nu au proveniență legală dacă partida nu a fost autorizată și predată spre exploatare cu număr de autorizație unic generat de SUMAL;

b) registrul de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) din prezentele norme, identificat pe avizul de însoțire prin numărul paginii și poziția la care a fost înregistrată ieșirea; registrul nu constituie document de proveniență, iar materialele lemnoase nu au proveniență legală dacă pagina și poziția din avizul de însoțire nu coincid cu pagina și poziția din registru;

c) avizul de însoțire este și document de proveniență numai atunci când în baza lui se emite un alt aviz de însoțire; avizul de însoțire nu este document de proveniență dacă nu respectă condițiile de formă și de fond, iar materialele lemnoase pentru care este înscris ca document de proveniență nu au proveniență legală;

d) documentele intracomunitare, care constituie document de proveniență pentru materialele lemnoase din statul membru al Uniunii Europene, cu condiția ca materialele lemnoase să fie recepționate la destinație și raportate în SUMAL, în condițiile legii;

e) declarația vamală de import și, după caz, licența FLEGT constituie document de proveniență a materialelor lemnoase importate din state terțe;

f) procesul-verbal de reținere/confiscare/dare în custodie, în condițiile legii.

(3) Avizul de însoțire este și document de proveniență numai atunci când în baza lui se emite un alt aviz de însoțire, în următoarele situații:

a) la transbordarea materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul;

b) la achiziționarea materialelor lemnoase de către achizitori.

(4) În situația producerii unor calamități naturale, constatate cu documente, care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară la data reprimirii, acestea se constituie ca stoc și se înscriu în procesul-verbal de reprimire și se introduc în SUMAL de către ocolului silvic care operează reprimirea. Stocul constituie proveniența pentru expedierea ulterioară, iar rubrica “proveniența” din avizul de însoțire se completează “stoc APV nr. “.

(5) APV-ul nu constituie proveniență legală după data reprimirii, cu excepția parchetelor reprimite cu stoc în platforma primară, caz în care valabilitatea APV-ului ca proveniență legală se prelungește cu 60 de zile, iar în situațiile prevăzute la alin. (4) valabilitatea APV se prelungește cu 60 de zile de la data încetării efectului calamității, moment constatat prin documente legale.

Art. 4. – (1) Documentul de însoțire a materialelor lemnoase este avizul de însoțire, care poate fi aviz de însoțire primar/secundar.

(2) Documentul de însoțire a materialelor lemnoase expediate de la locul de recoltare este avizul de însoțire primar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Documentele de însoțire pentru materiale lemnoase expediate din alte locații decât locul de recoltare, precum și pentru cherestele sunt: avizul de însoțire secundar pentru materiale lemnoase, altele decât cherestelele, și, respectiv, avizul de însoțire secundar pentru cherestele, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 3 și, respectiv, anexa nr. 4.

(4) În cazul obținerii de produse din lemn la locul de recoltare a masei lemnoase – tocătură și mangal, acestea se transportă de la locul de recoltare cu aviz de însoțire primar.

(5) Nu se emit avizele de însoțire prevăzute la alin. (1) și (2) și nu se introduc în SUMAL pentru:

a) materialele lemnoase comercializate al căror volum/mijloc de transport este de până la 0,1 mc;

b) materialele lemnoase importate, care până la locul de destinație circulă sub supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulație, pentru care documentul echivalent avizului de însoțire este declarația vamală de tranzit;

c) materialele lemnoase care fac obiectul regimului de export și circulă de la biroul vamal de export sub supraveghere vamală până la biroul vamal de ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității, iar declarația vamală de export este echivalentul avizului de însoțire; pentru materialele lemnoase care circulă până la locul efectuării formalităților vamale de export rămân obligatorii emiterea avizelor de însoțire și raportarea acestora în SUMAL;

d) materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene însoțite de documente intracomunitare.

(6) Originalul avizelor de însoțire prevăzute la alin. (1) și (2) – exemplarul 1 – însoțește obligatoriu transportul materialelor lemnoase.

(7) Termenul de valabilitate a avizelor de însoțire prevăzute la alin. (1) și (2), în aplicarea reglementărilor în vigoare, este de maximum:

a) 10 ore de la data și ora plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de până la 50 km inclusiv;

b) 14 ore de la data și ora plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de la 50,1 km până la 100 km inclusiv;

c) 24 de ore de la data și ora plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de la 100,1 km până la 200 km inclusiv;

d) 48 de ore de la data și ora plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de la 200,1 km până la 500 km inclusiv;

e) 72 de ore de la data și ora plecării pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de peste 500 km.

(8) Codul unic, codul offline, după caz, data, ora, minutul și secunda prevăzute la art. 3 alin. (2) se consemnează în mod obligatoriu în avizele de însoțire.

(9) Se exceptează de la prevederile alin. (7) avizele de însoțire la care termenele de valabilitate sunt termenele legale de executare a contractului de transport, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 171/2010, cu modificările ulterioare; termenele de valabilitate prevăzute la alin. (7) pot fi prelungite cu perioada de întrerupere a transportului aferentă efectuării formalităților vamale, reprezentantul biroului vamal având obligația ca la sosirea transportului să verifice valabilitatea codului online înscris în avizul de însoțire a materialelor lemnoase și să consemneze pe acesta, prin certificare cu nume, semnătură și ștampilă, atât data și ora verificării valabilității codului unic online, cât și data și ora acordării liberului de vamă.

(10) Avizele de însoțire prevăzute la alin. (1) și (2) se emit pentru fiecare mijloc de transport în parte și se transmit în SUMAL de către emitent; în situația transbordării, care implică încărcarea/descărcarea în/din mijloace de transport cu capacități diferite decât cea a mijloacelor de transport în/din care se transbordează, achiziției de la mai mulți proprietari și transportului cu același mijloc de transport pentru mai mulți beneficiari, se vor emite avize de însoțire pentru fiecare beneficiar care transportă cu același mijloc de transport, conform procedurilor care se vor stabili prin ordinul prevăzut la art. 3 alin. (11) din hotărâre.

(11) Volumele înscrise în avizele de însoțire prevăzute la alin. (1) și (2) nu pot să depășească capacitatea mijlocului de transport.

(12) Materialele lemnoase importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, trebuie să fie însoțite de câte un aviz de însoțire pentru fiecare mijloc de transport, emis în condițiile art. 3 alin. (3) lit. a).

Art. 5. – (1) Emiterea avizelor prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din prezentele norme se face, după caz, de către următorii emitenți:

a) ocoalele silvice, pentru masa lemnoasă pe picior exploatată în regie proprie de către acestea sau prin prestări de servicii silvice, de la locul de recoltare situat în fondul forestier pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice pe bază de contracte, pentru masa lemnoasă exploatată, în condițiile legii, din fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice, de la locul de recoltare situat în fondul forestier pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice pe bază de contracte, pentru materialele lemnoase care se achiziționează pe bază de borderou de la persoane fizice proprietare de fond forestier, care au încheiate contracte de administrare sau servicii silvice cu ocolul silvic respectiv, pentru materialele lemnoase confiscate/reținute în vederea confiscării, precum și pentru materiale lemnoase provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier, pe raza de activitate a ocolului silvic respectiv;

b) administrația piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri și altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora și pentru cele care nu au fost comercializate în incintă și care urmează a fi transportate spre o altă destinație;

c) operatorii economici care prelucrează și/sau comercializează în condițiile legii materiale lemnoase pe care le expediază din depozite, din centre de sortare și prelucrare și altele asemenea;

d) operatorii economici care exploatează în condițiile legii masă lemnoasă pe bază de contract de vânzare-cumpărare, inclusiv din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național;

(2) Emitenții prevăzuți la alin. (1) răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a avizelor de însoțire și de exactitatea datelor înscrise.

(3) Comercializarea materialului lemnos în piețe, târguri, oboare, burse de mărfuri este permisă numai dacă acestea sunt autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale ale acesteia, în condițiile legii.

(4) Condițiile și regulamentul de autorizare a spațiilor prevăzute la alin. (3) se aprobă, conform reglementărilor în vigoare, prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de administrație, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, cu respectarea principiului autonomiei locale.

Art. 6. – Pe perioada transportului, materialele lemnoase trebuie să fie însoțite de următoarele avize de însoțire:

a) avizul de însoțire primar, pentru materialele lemnoase expediate din parchetele de exploatare a masei lemnoase, care se emite în urma inventarierii materialelor lemnoase;

b) avizul de însoțire secundar pentru materialele lemnoase, altele decât cherestelele sau cherestele, după caz, care provin din sursele prevăzute la art. 3 alin. 1) lit. b) și c) din prezentele norme;

c) avizul de însoțire primar sau secundar, după caz, care se emite în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) din prezentele norme;

d) avizul de însoțire primar sau secundar, care se emite în baza inventarului materialelor lemnoase confiscate sau reținute în vederea confiscării, din procesul-verbal prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. f) din prezentele norme.

Art. 7. – (1) Lemnul și produsele din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, așa cum sunt definite în anexa la Legea nr. 46/2008Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

a) lemn sub formă de așchii sau particule, rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, chiar aglomerate, brichete, pelete sau forme similare – cod 4401;

b) lemn lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm sau lemn derulat – cod 4407.

(2) Lemnul și produsele din lemn, prevăzute la alin. (1), trebuie să fie însoțite de avize de însoțire a mărfii pe perioada transportului, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Operatorii care pun prima dată pe piață lemnul și produsele din lemn prevăzute la alin. (1) sunt obligați să comunice anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de raportare, structurilor teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură informațiile prevăzute în registrul de evidență al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, cantitățile intrate și ieșite, cumulat pe coduri, produse și specii, și să respecte prevederile Regulamentului.

(4) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e), j) și k) se fac și de către ofițerii, subofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române și Jandarmeriei Române, special abilitați.

Art. 8. – (1) Inventarierea materialelor lemnoase se realizează pe specii pentru lemnul rotund și pe specii sau grupe de specii pentru celelalte sortimente.

(2) La inventarierea lemnului se procedează astfel:

a) pentru lemnul rotund brut se determină volumul în mc, cu două zecimale, în baza măsurării lungimii pieselor în metri și a diametrelor la mijloc în centimetri;

b) pentru lemnul rotund de lucru se determină volumul în mc, cu două zecimale, în baza măsurării lungimii pieselor în metri și a diametrelor la mijloc în centimetri;

c) pentru lemnul fasonat în steri, grămezi de crăci și fascine se determină volumele exprimate în unități convenționale și echivalentul în mc, cu două zecimale;

d) celelalte produse din lemn se măsoară după metode specifice.

Art. 9. – (1) Avizele de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase sunt documente cu regim special prevăzute cu elemente de securizare specifice, se tipăresc de către Compania Națională “Imprimeria Națională” – S.A. în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte 3 file fiecare, autocopiative, cu elementele de securizare aplicate pe exemplarul 1.

(2) Formularele documentelor prevăzute la alin. (1) se distribuie de către Compania Națională “Imprimeria Națională” – S.A. numai în baza acordului de distribuire și utilizare emis de structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, acord ce poate fi suspendat sau retras.

(3) Formularele avizelor de însoțire primare prevăzute la art. 4 alin. (1) se distribuie de către Compania Națională “Imprimeria Națională” – S.A., în baza acordului de distribuire și utilizare emis de structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, cu respectarea următoarelor condiții:

a) pentru masa lemnoasă contractată de un operator economic, în baza unui contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior, la solicitarea acestuia;

b) în baza unui APV, a unei liste de APV sau a borderoului APV aprobat, după caz, de structurile silvice de rang superior ori structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru masa lemnoasă exploatată în regie proprie de către ocoalele silvice sau prin prestări de servicii silvice pentru masa lemnoasă care va fi exploatată, în condițiile legii, din fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice; solicitarea acordului de distribuire și utilizare se face de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru fondul forestier din care se exploatează masa lemnoasă respectivă;

c) în baza unui APV sau a unei liste de APV pentru materialele lemnoase care se achiziționează pe bază de borderou din proprietatea privată a persoanelor fizice; solicitarea acordului de distribuire și utilizare se face de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(4) La stabilirea numărului avizelor de însoțire prevăzute la art. 6 lit. b), care fac obiectul acordului de distribuire și utilizare prevăzut la alin. (2), se ia în calcul numărul mediu lunar de avize emise de operatorii economici pe ultimele 12 luni, iar în cazul operatorilor economici nou-înființați se alocă câte unui bloc de formulare de avize de însoțire secundare pentru materialele lemnoase altele decât cherestele și/sau cherestele, după caz, pentru fiecare gestiune/activitate specifică.

(5) Caracteristicile elementelor de securizare prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe bază de protocol cu Compania Națională “Imprimeria Națională” – S.A.

(6) Utilizarea avizelor de însoțire a materialelor lemnoase se face numai de către categoriile de emitenți prevăzuți la art. 5 alin. (1), în baza acordului de distribuire și utilizare prevăzut la alin. (2) și (3) și numai în perioada în care acordul de distribuire nu este suspendat sau anulat.

(7) Formularele documentelor de însoțire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile: în caz contrar operatorului economic i se va retrage acordul de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special, fără posibilitatea eliberării unui nou acord.

(8) Condițiile și procedura de emitere, suspendare și retragere a acordului de distribuire și utilizare prevăzut la alin. (2) și (3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

Art. 10. – (1) Avizele de însoțire a materialelor lemnoase se emit în 3 exemplare.

(2) Exemplarul 1 al avizului de însoțire a materialelor lemnoase însoțește materialele lemnoase în timpul transportului și rămâne la beneficiar, exemplarul 2 rămâne la contabilitatea în care este deschisă gestiunea, care poate fi proprie sau diferită de cea a emitentului, după caz, iar exemplarul 3 rămâne la cotorul carnetului de avize, respectiv la emitent; în cazul exportului, la biroul vamal se depune o copie a avizului de însoțire a materialelor lemnoase.

(3) Avizele de însoțire a materialelor lemnoase se tipăresc cu culoare neagră pe fond verde pe primul exemplar, cu culoare neagră pe fond alb pe al doilea exemplar și cu culoare neagră pe fond roz pe al treilea exemplar.

Art. 11. – (1) La completarea corespunzătoare a avizelor de însoțire a materialelor lemnoase se vor avea în vedere următoarele situații:

a) materialele lemnoase nu se comercializează, dar sunt supuse transportului tehnologic intern sau sunt destinate consumului propriu;

b) materialele lemnoase se comercializează, iar expeditorul este persoana vânzătoare și destinatarul este persoana cumpărătoare;

c) specificația, în rubrica nr. 10, se completează, pe baza măsurătorilor efectuate în momentul încărcării în mijlocul de transport, cu denumirea sortimentelor pe specii sau grupe de specii, dimensiunile și volumul;

d) în situația în care numărul pieselor/bucăților/coletelor care trebuie înscrise în avizul de însoțire depășește numărul rândurilor din aviz în care pot fi înscrise acestea, datele care nu pot fi înscrise se înscriu în anexa la aviz, care are aceeași structură cu “specificația” de la rubrica 10 din avizul de însoțire;

e) pe versoul avizului de însoțire primar se imprimă amprenta dispozitivului dreptunghiular precizat la rubrica “Mențiuni”, folosindu-se în acest scop tuș sau vopsea;

f) în cazul transportului materialelor lemnoase pe nave, în condițiile legii, în rubrica “Date privind expediția”, la “Mijlocul de transport” se înscrie denumirea navei;

g) în cazul materialului lemnos provenit din statele membre ale Uniunii Europene, în rubrica “Document de proveniență” se înscrie documentul intracomunitar, iar în rubrica “Destinatar” se înscriu și datele de identificare ale transportatorului care asigură transportul mărfurilor în afara teritoriului României. Aceste date se completează de reprezentantul expeditorului, cu consemnarea lizibilă a numelui și prenumelui celui care întocmește documentele.

(2) Pentru materialele lemnoase prevăzute la alin. (1) lit. a), avizul de însoțire a materialelor lemnoase se va completa astfel:

a) în cazul în care expeditorul, ca deținător inițial al materialelor lemnoase, este aceeași persoană cu destinatarul, ca deținător final al acestora, în rubricile nr. 1 si nr. 6 se înscriu datele de identificare ale aceleiași persoane juridice sau fizice, punctul de încărcare din rubrica nr. 2 fiind diferit de punctul de descărcare din rubrica nr. 7;

b) în cazul în care punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în rubrica nr. 3 se consemnează principalele elemente de identificare a APV-ului prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezentele norme, ca document de proveniență, precum și “stoc APV nr. . . . . . . . . . ., conform prevederilor art. 3 alin. (4) din norme”;

c) în cazul în care materialele lemnoase se transportă între depozitele aceluiași deținător, în rubrica nr. 3 se consemnează fila și poziția din registrul de intrări-ieșiri material lemnos în care a fost înregistrată ieșirea materialului lemnos.

(3) Pentru materialele lemnoase prevăzute la alin. (1) lit. b), avizul de însoțire a materialelor lemnoase se va completa astfel:

a) în cazul în care punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în rubrica nr. 3 se consemnează elementele de identificare a APV-ului prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezentele norme indiferent dacă titularul autorizației de exploatare este și expeditor, “stoc APV nr. . . . . . . . . . ., conform prevederilor art. 3 alin. (4) din norme”; modul de completare este valabil și în cazul în care exploatarea se realizează prin prestări de servicii, indiferent dacă se predă sau nu gestiunea;

b) în cazul vânzării materialului lemnos de către persoanele fizice, avizul de însoțire a materialelor lemnoase este emis de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;

c) în cazul persoanelor juridice care cumpără materiale lemnoase de la persoane fizice proprietare de păduri, achiziția materialelor lemnoase se face numai în baza unui aviz de însoțire a materialelor lemnoase, emis de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru proprietatea respectivă, emis în baza avizului de însoțire a materialelor lemnoase care a însoțit transportul acestora de la pădure la proprietar. Achizitorul este obligat să întocmească borderoul de achiziție a materialelor lemnoase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6;

d) în cazul în care expedierea se realizează dintr-un depozit, în rubrica nr. 3 se consemnează numărul filei și poziția din registrul de evidență a materialelor lemnoase în care a fost înregistrată ieșirea materialului lemnos;

e) în cazul comercializării/expedierii materialelor lemnoase provenite din import din state terțe, în rubrica nr. 3 se consemnează declarația vamală de import sub forma “DVI nr. . . . . ./data. . . . “;

f) în cazul comercializării/expedierii materialelor lemnoase provenite din state membre ale Uniunii Europene, în rubrica nr. 3 se consemnează documentul intracomunitar al statului emitent.

(4) La alin. (1) lit. c), specificația, în rubrica nr. 10, se completează după cum urmează:

a) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm se înscriu, pe specii, numărul curent pentru fiecare piesă, lungimea în metri, diametrul la mijloc în centimetri și volumul exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

b) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subțire sub 20 cm se înscrie numărul total de piese cu aceleași caracteristici dimensionale – lungimea, exprimată în metri, diametrul, exprimat în centimetri, și volumul total al pieselor respective, exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

c) pentru lemnul fasonat în steri, lemnul de foc, crăci și fascine se completează numai în coloana (5), în care se înscriu cantitățile exprimate în unități convenționale și echivalentul în mc, în numere cu două zecimale, nu și în coloanele (1), (3) și (4);

d) în situația în care lemnul este cu coajă, volumul se evaluează pentru lemnul brut, inclusiv coaja, prin măsurători, conform metodei de evaluare, și se înscrie în avizul de însoțire, iar în situația în care lemnul este cojit, volumul se evaluează pentru lemnul net, fără coajă, prin măsurători, conform metodei de evaluare, și se înscrie în avizul de însoțire;

e) în cazul avizelor de însoțire secundare, pentru cherestelele transportate în vrac, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, numărul de bucăți corespunzător fiecărui sortiment și volumul acestora exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

f) în cazul avizelor de însoțire secundare, pentru cherestelele transportate pachetizat, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, cu numărul de pachete și volumul acestora, exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

g) pentru cherestele, în avizul de însoțire, la rubrica “TOTAL” se înscrie obligatoriu volumul determinat în baza dimensiunilor efective; operatorii economici și comercianții pot înscrie și volumul conform specificațiilor din contract sau specificațiilor din standarde la rubrica “Alte specificații.”

(5) În cazul materialelor lemnoase care se transportă la un custode pentru depozitare temporară, pe avizul de însoțire al materialelor lemnoase până la depozitul de custodiere, în rubrica “Destinatar” se înscriu datele de identificare ale proprietarului acestora, iar în rubrica “Punct de descărcare” se înscriu datele de identificare ale custodelui și localizarea punctului de descărcare respectiv.

(6) La rubrica nr. 11 din anexele nr. 2 și 3, emitentul avizului de însoțire are obligația înscrierii, olograf, a datei, orei și minutului până la care este valabil acesta.

Art. 12. – (1) Completarea datelor pe documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din prezentele norme se face cu pastă de pix, citeț, sau electronic, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), este permisă aplicarea ștampilelor specifice cu denumirea și datele de identificare ale persoanei juridice, după caz, dacă stampila respectivă conține cel puțin datele de identificare cerute de formular, cu condiția ca textul imprimat să fie lizibil.

(3) Documentele se completează în mod obligatoriu la toate pozițiile din formular, iar acolo unde nu este cazul a fi înscrise date, poziția respectivă se barează cu o linie orizontală.

(4) În situația în care spațiul destinat specificației de la rubrica nr. 10 în avizul de însoțire a materialelor lemnoase este insuficient, emitentul întocmește o specificație-anexă similară rubricii nr. 10, pe care se înscrie în mod obligatoriu mențiunea “Specificație-anexă la avizul de însoțire, seria . . . . . . . . . . . și nr. . . . . “, înscriindu-se seria avizului de însoțire pe care îl completează anexa respectivă. Totodată, pe avizul de însoțire se înscrie în mod obligatoriu mențiunea “Continuare specificație în anexă”, iar în rubrica nr. 10 se cuprinde în mod obligatoriu întreaga cantitate încărcată pe mijlocul de transport, incluzându-se și cantitatea din specificația anexată.

Art. 13. – (1) Materialele lemnoase găsite de către agenții constatatori, fără a fi posibilă identificarea deținătorului acestora, sau nerevendicate pe bază de documente de către deținător, în condițiile legii, sunt materiale lemnoase abandonate.

(2) Agentul constatator are obligația să notifice de urgență primăria și ocolul silvic pe raza cărora a identificat materialele lemnoase prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii deținătorilor de drept ale acestora: dacă materialele lemnoase nu se revendică în termenul prevăzut de lege de la notificare, acestea sunt considerate abandonate.

(3) Pentru însoțirea transportului materialelor lemnoase prevăzute la alin. (1) până la locul de predare în custodie în vederea valorificării, ocoalele silvice care asigură preluarea în custodie a materialelor lemnoase abandonate emit avize de însoțire a materialelor lemnoase conform prevederilor prezentelor norme.

Art. 14. – (1) Lemnul rotund cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm, care se transportă de la locul de recoltare, se marchează la capătul subțire al fiecărei piese cu amprenta dispozitivului dreptunghiular specific emitentului din cadrul căruia face parte personalul împuternicit să elibereze avizul de însoțire primar.

(2) Pe secțiunea de tăiere a pomilor de Crăciun recoltați de pe teritoriul național, care se transportă de la locul de recoltare, se aplică dispozitivul special de marcat cu amprenta dreptunghiulară specific emitentului din cadrul căruia face parte personalul împuternicit să elibereze avizul de însoțire primar.

Art. 15. – (1) Personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, al administratorului și/sau al gestionarului infrastructurii, precum și operatorii portuari cărora li se prezintă materiale lemnoase pentru expediere și efectuează operațiunile de încărcare/descărcare în/din vagoane sau în/din nave, după caz, nu pot primi materialele lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu sunt însoțite de avizul de însoțire prevăzut la art. 4 alin. (1), (2) sau (3) din prezentele norme sau dacă acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme; în acest caz, persoanele menționate sunt obligate să sesizeze imediat structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă, în legătură cu cele constatate.

(2) Autoritatea vamală acceptă declarația vamală de export numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) avizul de însoțire a materialelor lemnoase este emis de către operatorul economic care realizează exportul, iar pe lângă celelalte informații prevăzute de prezentele norme, în avizul de însoțire a materialelor lemnoase este înscris codul unic valid, emis în condițiile art. 3 alin. (2) din hotărâre. În declarația vamală de export se vor înscrie expeditorul/exportatorul și destinatarul materialelor lemnoase, așa cum sunt înscrise în avizul de însoțire;

b) destinatarul materialelor lemnoase este un beneficiar extern din state non-UE și corespunde cu operatorul economic înscris în declarația vamală de export la rubrica destinatar;

c) în situația în care se constată invaliditatea codului unic emis în condițiile art. 3 alin. (2) din hotărâre, autoritatea vamală este obligată să anunțe de îndată, în scris, structura competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea luării măsurilor legale care se impun. Dacă structura competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură care a efectuat verificarea constată că materialele lemnoase îndeplinesc condițiile legale, comunică în scris autorității vamale că operațiunea de vămuire poate continua.

(3) Abrogat(ă) În situația în care, după efectuarea formalităților de export sau perfecționare pasivă la un birou vamal de interior, are loc o transbordare sub supraveghere vamală, autoritatea vamală va emite permisul de transbordare numai în baza unui nou aviz de însoțire eliberat de ocolul silvic pe raza căruia se efectuează transbordarea, pentru mijlocul de transport în care se încarcă materialele lemnoase.

(4) Abrogat(ă) În situația prevăzută la alin. (2) și (3), autoritatea vamală este obligată să anunțe de îndată, în scris, structura competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care este obligată să trimită de urgență personal propriu la biroul vamal, în vederea luării măsurilor legale și, dacă este cazul, a aplicării sancțiunilor contravenționale. Dacă personalul din cadrul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură constată că mărfurile îndeplinesc condițiile legale, acesta stabilește și comunică în scris autorității vamale că operațiunea de vămuire poate continua.

(5) Potrivit legii, în situația în care la un birou vamal de export se prezintă, în vederea întocmirii declarației vamale de export sau perfecționare pasivă, materiale lemnoase fără avizele de însoțire a materialelor lemnoase, autoritățile vamale solicită în cel mai scurt timp personalului silvic competent să analizeze situația. Dacă personalul silvic constată și certifică în scris că aceste produse lemnoase nu se încadrează în categoria materialelor lemnoase așa cum sunt definite în Legea 46/2008Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea vamală poate continua.

(6) În cazul în care avizul de însoțire nu este completat cu un cod unic valid, emis în condițiile art. 3 alin. (2) din hotărâre, operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase este obligat să comunice codul invalid de îndată, în scris, împreună cu datele de identificare ale mijlocului de transport, către structura competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea verificării, în maximum 48 de ore de la comunicare, și luării măsurilor legale care se impun. Dacă structura competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură care a efectuat verificarea constată că materialele lemnoase îndeplinesc condițiile legale, comunică în scris operatorului economic că poate primi materialele lemnoase respective.

Art. 16. – (1) În cazul în care, din motive obiective, mijlocul de transport cu care se transportă materiale lemnoase trebuie să fie înlocuit cu unul sau mai multe mijloace de transport, ocolul silvic pe raza căruia se realizează transbordarea materialelor lemnoase eliberează noile avize de însoțire a materialelor lemnoase, la solicitarea conducătorului auto sau a proprietarului materialelor lemnoase, făcând mențiunea “proveniență pentru avizul nr. . . . – TRANSBORDARE”, sub semnătură și sigiliu, pe avizul de însoțire inițial. Avizul de însoțire inițial se reține la ocolul silvic. Prestarea acestui serviciu se suportă de către expeditorul materialelor lemnoase sau, după caz, de către transportator, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) În cazul întreruperii transportului din motive obiective, fără a fi necesară transbordarea, conducătorul auto se adresează celui mai apropiat ocol silvic sau post de poliție, anunțând despre momentul inițial al întreruperii, care trebuie să fie cuprins în interiorul termenului de valabilitate al avizului de însoțire. Reprezentantul împuternicit al ocolului silvic sau al postului de poliție consemnează în rubrica corespunzătoare a avizului de însoțire perioada de întrerupere a transportului, certificând cu nume, semnătură și sigiliu.

(3) Solicitarea de întrerupere a transportului se va înregistra în registrul de intrare al ocolului silvic care prelungește valabilitatea avizului de însoțire a materialelor lemnoase.

CAPITOLUL III
Regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund

Art. 17. – (1) Spațiul de depozitare a materialelor lemnoase împrejmuit pe teren, pe care se depozitează/prelucrează/comercializează materialele lemnoase, se numește depozit de materiale lemnoase; depozitele au regimul punctelor de lucru și se înființează, se organizează și funcționează la fel ca acestea, platformele ori rampele neavând regimul depozitelor.

(2) Centrele de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase, centrele comerciale care comercializează materiale lemnoase, precum și instalațiile de transformat lemn rotund au același regim cu cel al depozitelor de materiale lemnoase.

(3) Administratorii de piețe, târguri, oboare, burse de mărfuri în care se comercializează materiale lemnoase vândute de persoanele fizice sunt asimilați ca deținători de depozite de materiale lemnoase, având aceleași obligații cu aceștia.

Art. 18. – Deținătorii depozitelor prevăzute la art. 17 alin. (1) și (2) din prezentele norme au următoarele obligații:

a) să dețină un singur registru de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase pe fiecare depozit și să îl completeze la zi, odată cu intrarea sau ieșirea materialelor lemnoase; în cazul în care într-un depozit se află mai multe instalații de transformat lemn rotund, registrul se ține pe depozit;

b) să țină evidența procesării materialelor lemnoase;

c) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase și ale celorlalte perimetre pe care le dețin și pe care le folosesc în procesul tehnologic;

d) să permită controlul activităților reglementate în prezentele norme și să prezinte autorităților de control documentele solicitate.

Art. 19. – (1) În conformitate cu reglementările în vigoare, se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea, expedierea sau comercializarea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau a instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase care nu sunt însoțite de avize de însoțire ori de documentele echivalente care să ateste proveniența legală a acestora.

(2) Deținătorii prevăzuți la alin. (1) care primesc, depozitează, prelucrează, expediază sau comercializează materiale lemnoase au obligația de a verifica datele de identificare ale furnizorilor de materiale lemnoase în baza contractelor încheiate între părți, ale conducătorului auto și numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport, înscrise pe avizul de însoțire.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se păstrează pe o perioadă de 5 ani.

Art. 20. – (1) Punctele de lucru ale persoanelor juridice în care se realizează primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea materialelor lemnoase au regimul depozitelor de materiale lemnoase.

(2) Operatorii portuari sau feroviari cu care exportatorii au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea în custodie, manipularea și expedierea materialelor lemnoase au obligația de a pune la dispoziția autorităților de control documentele specifice cu caracter tehnico-operativ care să permită calcularea stocurilor scriptice de materiale lemnoase pentru fiecare exportator în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Operatorii prevăzuți la alin. (2) nu au obligația de a raporta intrările și ieșirile materialelor lemnoase în SUMAL și de a utiliza registrul prevăzut în anexa nr. 1, aceste obligații revenind exportatorilor respectivi.

Art. 21. – Registrul de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase este document cu regim special, iar tipărirea și distribuirea se asigură de Compania Națională “Imprimeria Națională” – S.A.

Art. 22. – Achiziția de materiale lemnoase de la persoane fizice proprietari de pădure sau de vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național se face, în condițiile reglementărilor legale în vigoare, numai în baza avizului de însoțire primar al materialelor lemnoase, eliberat de către ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 23. – Pierderea, furtul sau distrugerea avizelor de însoțire a materialelor lemnoase, precum și a registrului de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase se declară, în termen de 24 de ore de la constatare, la unitatea de poliție cea mai apropiată sau/și la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și se comunică unității de unde au fost procurate.

Art. 24. – Persoanele juridice care au calitatea de emitenți și în cadrul cărora funcționează personal împuternicit să elibereze documentele de proveniență și pe cele de însoțire prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din prezentele norme procură formularele, contra cost, în condițiile stabilite de Compania Națională “Imprimeria Națională” – S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 25. – Anexele nr. 16 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

REGIM SPECIAL


Registrul de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase
Seria . . . . . . . . . . . . . .
la depozitul/instalația de transformat lemn rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persoana juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fila nr. . . . . . . . . .

Nr. crt./ pozițieData înregistrăriiAviz de însoțire/ Serie, nr., datăCod unic, data, ora, min., sec.INTRĂRIPROCESAREIEȘIRINume și prenume operator/ funcțiaSemnătura
FurnizorSortiment/ SpeciaCantitateaCantitate prelucrată
(mc)
Sortimente rezultateSortiment/ SpeciaCantitatea
(mc)
Beneficiar
L*R**Cherestele
(mc)
Randament
%
Alte sortimente
(mc)
Consum tehnologic
(mc)
L*R**
0123456789101112131415161718
Stoc la începutul lunii
Total la sfârșitul lunii
. . . . . . . . . . . . . . .
Stoc la sfârșitul lunii
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Livrat

** Recepționat

ANEXA Nr. 2 la norme

REGIM SPECIAL – Exemplarul 1; (2); (3)


AVIZ DE ÎNSOȚIRE PRIMAR
Data emiterii . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010

Instrucțiuni de completare:

Toate rubricile se completează obligatoriu sau se barează după caz;

Rubricile 1 și 6: denumirea și forma juridică în cazul persoanelor juridice sau numele și prenumele în cazul persoanelor fizice;

Rubrica 3 se completează cu numărul APV generat în SUMAL

Rubricile 2 și 7 se completează numai dacă locația punctului de încărcare/descărcare diferă de locația expeditorului/destinatarului:

Rubrica 8: se completează în cazul transportului materialului lemnos cu dimensiunea minimă a secțiunii transversale la capătul subțire ≥ 20 cm.

Rubrica 10:

Col. (1) – numărul total al pieselor din același sortiment și cu aceleași caracteristici dimensionale;

Col. (5) – volumul total, cu două zecimale, corespunzător numărului total al pieselor din același sortiment și cu aceleași caracteristici dimensionale

Rubrica 11 Data și ora plecării transportului se completează de către emitentul avizului de însoțire; codul offline se generează de pe telefonul conducătorului autovehiculului, în situații de inaccesibilitate GSM, se înscrie în avizul de însoțire de către emitentul avizului, care semnează de înscriere alături de conducătorul autovehiculului;

Rubrica 13: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana împuternicită să emită avize de însoțire;

Rubrica 15: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana împuternicită/persoana fizică desemnată să recepționeze materialele lemnoase specificate în avizele de însoțire;

La “Recapitulație”: numărul total al pieselor de lemn rotund și volumul total al acestora din aceeași specie sau grupă de specii; la importul materialelor lemnoase din specii exotice se trece distinct specia/denumirea științifică a speciei.

Rubricile 12 și 15 se completează pe exemplarul 1 al avizului de însoțire, la destinație.

ANEXA Nr. 3 la norme

REGIM SPECIAL – Exemplarul 1; (2); (3)


AVIZ DE ÎNSOȚIRE SECUNDAR
(Materiale lemnoase altele decât cherestele)
Data emiterii . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010

Instrucțiuni de completare:

Toate rubricile se completează obligatoriu sau se barează după caz, cu pastă de pix;

Rubricile 1 și 6: denumirea și forma juridică în cazul persoanelor juridice sau numele și prenumele în cazul persoanelor fizice;

Rubricile 2 și 7 se completează numai dacă locația punctului de încărcare/descărcare diferă de locația expeditorului/destinatarului:

Rubrica 10: Cuprinde centralizarea pe grupe de specii a datelor din specificație

Rubrica 11 Data și ora plecării transportului se completează de către emitentul avizului de însoțire; codul offline se generează de pe telefonul conducătorului autovehiculului, în situații de inaccesibilitate GSM, se înscrie în avizul de însoțire de către emitentul avizului, care semnează de înscriere alături de conducătorul autovehiculului

Rubrica 13: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana împuternicită să emită avize de însoțire;

Rubricile 12 și 15 se completează pe exemplarul 1 al avizului de însoțire, la destinație.

ANEXA Nr. 4 la norme

REGIM SPECIAL – Exemplarul 1; (2); (3)


AVIZ DE ÎNSOȚIRE SECUNDAR
(Cherestele)
Data emiterii . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010

Instrucțiuni de completare:

Toate rubricile se completează obligatoriu sau se barează după caz, cu pastă de pix;

Rubricile 1 și 6: denumirea și forma juridică în cazul persoanelor juridice sau numele și prenumele în cazul persoanelor fizice;

Rubricile 2 și 7 se completează numai dacă locația punctului de încărcare/descărcare diferă de locația expeditorului/destinatarului:

Rubrica 9: Cuprinde centralizarea pe grupe de specii a datelor din specificație

Rubrica 13: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana împuternicită să emită avize de însoțire;

Rubricile 12 și 15 se completează pe exemplarul 1 al avizului de însoțire, la destinație.

ANEXA Nr. 5 la norme

Persoana juridică (operator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.U.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A LEMNULUI ȘI PRODUSELOR DIN LEMN CARE NU FAC PARTE DIN CATEGORIA MATERIALELOR LEMNOASE

Nr.
crt.
Intrări materie primăIeșiri produse lemnoaseObservații
Denumire produs și speciaCod*U.M.CantitateFurnizor/țara de origine a produsuluiDenumire produs și speciaCod*U.M.CantitateBeneficiar
01234567891011
Total pe sortimente și specii -trimestrial

* Codul corespunzător lemnului și produselor din lemn prevăzut la art. 4 alin. (3) din hotărâre.

ANEXA Nr. 6 la norme

ACHIZITOR: . . . . . . . . . .

Nr. reg. com./CUI . . . . . . . . . .

Sediul (loc., str., nr., jud.) . . . . . . . . . .


BORDEROU DE ACHIZIȚE MATERIAL LEMNOS
Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
(de la persoane fizice proprietare de păduri)

Nr. crt.Data achizițieiPersoana fizică vânzătoareSortiment și specie material lemnos achiziționatCantitate (m3)Aviz de însoțire primar (de la pădurea aflată în proprietate)Cod unic onlinePreț unitar (lei/m3)Valoare
(lei)
Avans
(lei)
Suma plătită
(lei)
Semnătura de primire a sumei
Numele și prenumeleDomiciliulCNP / CI
Nrseria
01234567891011121314
Total lemn rotund achiziționat
Total alte sortimente achiziționate
Total lemn foc achiziționat
TOTAL GENERAL

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.