Atestat exploatare forestieră

Documentele necesare pentru atestare

  1. cerere;
  2. copie de pe statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că operatorul economic are ca obiect de activitate exploatarea forestieră, certificat sub semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal;
  3. copie de pe încheierea judecătorului delegat sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă sau rezoluția conducătorului Oficiului Național al Registrului Comerțului competent teritorial privind înregistrarea operatorului economic, certificată sub semnătură;
  4. copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, certificată sub semnătură;
  5. copie de pe documentele care dovedesc asigurarea cu personal de specialitate pentru coordonarea tehnică a activității de exploatare forestieră, angajat pe durată nedeterminată, certificată sub semnătură, copia contractului individual de muncă înregistrat în registrul de evidență al operatorului economic respectiv și copie a raportului per salariat listat din REVISAL, certificată sub semnătură;
  1. copie de pe diplomele de absolvire/licență ale personalului de specialitate pentru coordonarea tehnică a activității de exploatare forestieră, certificată sub semnătură;
  2. documente prin care se face dovada asigurării cu utilaje specifice activității de exploatare forestieră, respectiv certificate eliberate de unitatea administrativ-teritorială, care se vor depune în original; operatorul economic trebuie să facă dovada deținerii de utilaje pentru exploatarea unui volum anual de minimum 2.500 m3. Pentru identificarea tipului de utilaj se depun la comisie documente clarificatoare și, după caz, o fotografie relevantă a acestuia;
  3. cazierul judiciar, în original, pentru administratorul/administratorii operatorului economic, din care să rezulte că nu a/au fost condamnat/condamnați pentru fapte privind încălcarea regimului silvic;
  4. documentul, în copie, care dovedește achitarea tarifului stabilit pentru atestare,