Due Diligence LEMN și PRODUSE DIN LEMN

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR participă activ în lupta împotriva recoltării ilegale a lemnului. Astfel, ținând cont de evoluția cadrului legislativ european și național, punând accent pe experiența acumulată în implementarea Regulamentului UE nr.995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor ce introduc pe piață lemn și produse din lemn, am dezvoltat instrumentul STANDARD DUE DILIGENCE 2020 – instrument de lucru destinat operatorilor economici ce își desfășoară activitatea în domeniul exploatărilor forestiere și industrializării lemnului.

Activitatea de analiză Due Diligence și propunerile de gestionare a riscurilor de recoltare ilegală a masei lemnoase se va face respectând cele trei obligații – cheie stabilite prin Regulamentul UE nr. 995/200, care:

1.Interzice introducerea pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal (și anume, lemn recoltat cu încălcarea legislației aplicabile a țării de recoltare) sau a produselor din lemn derivate din acesta;

2.Impune operatorilor care introduc lemn și produse din lemn pe piața UE pentru prima dată obligația de a exercita „due diligence”, și anume de a efectua un exercițiu de gestionare a riscurilor pentru a garanta că numai lemnul recoltat în mod legal (lemnul recoltat în conformitate cu legislația aplicabilă a țării de recoltare) sau produsele din lemn derivate din acesta sunt introduse pe piața UE;

3.Impune comercianților cu lemn și produse din lemn introduse deja pe piața UE să țină evidențe privind furnizorii și clienții lor („obligație de trasabilitate”).

SISTEMUL DUE DILIGENCE 2020 AL OPERATORULUI ECONOMIC POATE FI AUDITAT DE ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

Pentru aceasta completați formularul de mai jos.

Principalele activități desfășurateu003cbru003e(obligatoriu)

Accept GDPR(obligatoriu)

După completarea formularului veți fi contactat în cel mai scurt timp de reprezentanții ASFOR.

Pentru informații suplimentare puteți contacta reprezentanții ASFOR responsabili Due Diligence la telefon 021 232 6333 și 0725 933 788.


Due Diligence LEMN și PRODUSE DIN LEMN

Obiectivul acestui STANDARD DUE DILIGENCE 2020 este de a asigura faptul că exploatarea, transportul, industrializarea și comerțul cu lemn sau produse din lemn se desfășoară în conformitate cu legislația aplicabilă.

Asigurarea legalității se realizează printr-o abordare prudențială Due Diligence bazată pe riscuri, conform căreia sunt identificate cerințele legale și sunt specificate riscurile potențiale de neconformitate legală în operațiunile de administrare, exploatare, transport, industrializare și comercializare a lemnului și produselor din lemn și dacă este necesar, sunt controlate și atenuate prin acțiuni de reducere a riscului.

HĂRȚI DE RISC

Hărțile prezentate sunt dezvoltate și reprezintă evaluarea proprie a Autorității Competente (MMAP), la nivelul anului 2015. Hărțile au fost dezvoltate în  baza informațiilor culese în perioada 2012 – 2014. Actualizarea acestor hărți trebuie realizată cel puțin odată pe an în cadrul unui proces participativ și transparent. Cu această ocazie se va actualiza inclusiv metodologia de lucru. Harta zonelor de risc NU prezintă în fapt cartarea tăierilor ilegale. În cadrul zonelor de risc identificate există suprafețe gospodărite în mod durabil. Nu este interzisă recoltarea legală de masă lemnoasă în cadrul acestor suprafețe.

HARTĂ DE RISC – NIVEL DE RISC SEMNIFICATIV

HARTĂ DE RISC – COMBINATĂ

HARTĂ DE RISC – NIVEL DE RISC SCĂZUT


INFORMAȚII UTILE PENTRU IMPORTUL LEMNULUI ȘI A PRODUSELOR DIN LEMN

ANALIZE EUTR OFICIALE PENTRU ȚĂRILE:

ANALIZE DE RISC NAȚIONAL NEPCON PENTRU ȚĂRILE:

LEGISLAȚIA EUROPEANĂ ȘI NAȚIONALĂ APLICABILĂ

Regulamentul UE nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor ce introduc pe piață lemn și produse din lemn;

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) – Raport bienal pentru perioada martie 2015 – februarie 2017;

Regulamentul UE de punere în aplicare nr. 607/2012 al Comisiei privind normele detaliate referitoare la sistemul Due Diligence și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul UE nr. 995 / 2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;

Comunicarea Comisiei din 12.02.2016 – Document de orientare pentru Regulamentul UE nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010;

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) – Raport bienal pentru perioada martie 2015 – februarie 2017;

Comunicarea Comisiei din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C376 / 18.10.2018 – Document de orientare privind măsurile care trebuie luate de statele membre ale UE în cazul în care există îndoieli în ceea ce privește legalitatea lemnului din speciile enumerate în convenția CITES importat în UE;

Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, actualizată;

Legea nr. 134/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, actualizată;

Legea nr. 175/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora;

Legea nr. 112/2018 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic;

Legea nr. 230/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic;

Legea nr. 252/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

Legea nr. 265/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere;

H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

H.G. nr. 668/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;

H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;

H.G. nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;

H.G. nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

H.G. nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;

H.G. nr. 219/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;

H.G. nr. 1001/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;

O.U.G. nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;

O.M. nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului;

O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare.

O.M. nr. 1540/2011 pentru aprobarea instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;

O.M. nr. 3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România;

O.M. nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special, cu modificările şi completările ulterioare;

O.M. nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, cu modificările şi completările ulterioare;

O.M. nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră;

O.M. nr. 819/2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;

H.G. României nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

H.G. nr. 741/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn pentru 31 decembrie 2018;

O.M. nr. 1417/2016 privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România;

O.M. nr. 2222/2016 privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei;

Propunere O.M. pentru aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase reglementat prin Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin HG nr. 1004/2016;

O.M. nr. 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;

O.M. nr. 2526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014;

O.M. nr. 318/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014;

O.M. nr. 1078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, precum și pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.052/2014;

O.M. nr. 1094/2017 pentru modificarea Metodologiei de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016;

O.M. nr. 1114/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016;

O.M. nr. 1146/2017 pentru completarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011;

O.M. nr. 1372/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014;

O.M. nr. 1339/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I;

O.M. nr. 45/2018 pentru aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;

O.M. nr. 404/2018 pentru modificarea art. 30 alin. (4) din Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016;

O.M. nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității / posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I;

O.M. nr. 767/2018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare și casa a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național și a Procedurii privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național;

O.M. nr. 793/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 930/2014 privind aprobarea Listei personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere și cu certificarea materialelor forestiere de reproducere;

O.M. nr. 946/2018 pentru aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei;

O.M. nr. 1084/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale;

O.M. nr. 1103/2018 privind aprobarea modelului-cadru de raportare de către ocoalele silvice a situației comparative dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producție;

O.M. nr. 1106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră;

O.M. nr. 1112/2018 pentru aprobarea conținutului registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare și funcționare, a procedurii de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și a atribuțiilor acestora;

O.M. nr. 1165/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014;