Hotărârea nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010

0
77

Ultima actualizare în 20 octombrie 2016.

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, prevederile art. 6872 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1921 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările ulterioare, precum și prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 73 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Pentru urmărirea trasabilității lemnului recoltat din păduri și pentru furnizarea de informații statistice se instituie un Sistem informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea și funcționarea SUMAL.

(3) Structura de administrare SUMAL se organizează și funcționează în structura autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, conform reglementărilor în vigoare.

(4) Utilizarea SUMAL este obligatorie pentru ocoalele silvice și pentru toți operatorii și comercianții, denumiți în continuare profesioniști, care recoltează, depozitează, prelucrează, comercializează sau efectuează operațiuni de import-export cu materiale lemnoase: fac excepție operatorii și comercianții care recoltează, depozitează și comercializează sau efectuează operațiuni de import-export cu arbori și arbuști ornamentali, răchită și puieți.

(5) Softul SUMAL se pune la dispoziție în mod gratuit utilizatorilor prevăzuți la alin. (4) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(6) Personalul silvic din structurile de rang superior și din unitățile și centrala Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva are acces în SUMAL, pentru datele introduse de către ocoalele silvice din structura acestora, în baza unei împuterniciri emise de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(7) Actele de punere în valoare, autorizațiile de exploatare a partizilor, actele de reprimire a parchetelor și procesele-verbale de confiscare se înregistrează/se generează de către ocoalele silvice obligatoriu în SUMAL, care generează un număr unic pentru fiecare document în parte.

(8) Profesioniștii prevăzuți la alin. (4) sunt obligați să transmită lunar raportări ale datelor în SUMAL, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Art. 3. – (1) La momentul începerii transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare/depozitare/achiziție/custodie/transbordare/după acordarea liberului de vamă în cazul importului, emitentul avizului de însoțire are obligația încărcării online sau offline, după caz, de pe orice terminal electronic pe care rulează aplicația SUMAL, denumit în continuare dispozitiv, aflat în mod obligatoriu la locul începerii transportului, a informațiilor standardizate în aplicație, în vederea transmiterii acestora; aplicația se pune la dispoziție, în mod gratuit, utilizatorilor prevăzuți la art. 2 alin. (4) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) După recepționarea informațiilor standardizate prevăzute la alin. (1), transmise în format corect și complet, SUMAL generează un cod unic, precum și data, ora, minutul și secunda, pentru care există obligația înscrierii în avizul de însoțire.

(3) În situația în care locul de recoltare/depozitare/achiziție/custodie/transbordare/acordării liberului de vamă în cazul importului este situat într-o zonă cu accesibilitate GSM, emitentul avizului de însoțire are obligația transmiterii în SUMAL, online, a informațiilor standardizate și înregistrării în avizul de însoțire a codului unic, precum și a datei, orei, minutului și secundei, generate de SUMAL, de pe dispozitivul aflat în dotarea acestuia.

(4) În situația în care locul de recoltare/achiziție/custodie/transbordare este situat într-o zonă fără accesibilitate GSM, emitentul avizului de însoțire introduce informațiile standardizate în aplicația instalată pe dispozitivul care însoțește în mod obligatoriu mijlocul de transport; aplicația generează un cod offline.

(5) Codul offline prevăzut la alin. (4) se înscrie în avizul de însoțire de către emitentul avizului, care semnează de înscriere alături de conducătorul mijlocului de transport; pentru continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauze de forță majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, este obligatorie obținerea codului unic, precum și a datei, orei, minutului și secundei, prevăzute la alin. (3), și înscrierea lor în avizul de însoțire care însoțește transportul, pentru cantitățile care se transbordează sau sunt imobilizate, prin deplasarea în zonă cu semnal GSM.

(6) La momentul intrării mijlocului de transport care transportă materialele lemnoase într-o zonă accesibilă GSM, SUMAL generează codul unic, precum și data, ora, minutul și secunda prevăzute la alin. (3), pe care conducătorul mijlocului de transport are obligația să le înscrie în avizul de însoțire. În situația în care dispozitivul prevăzut la alin. (1) ori aplicația instalată pe acesta nu funcționează, conducătorul mijlocului de transport are obligația, la momentul intrării mijlocului de transport într-o zonă accesibilă GSM, să obțină codul unic de la sediul emitentului, cod unic pe care îl înscrie în avizul de însoțire, și să informeze telefonic structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. În scopul emiterii codului unic sau a codului offline și al verificării veridicității codului unic, depozitele de materiale lemnoase sunt obligate să aibă asigurată conexiunea la internet, care generează obligatoriu și coordonate geografice.

(7) La destinație, codul unic, precum și data, ora, minutul și secunda prevăzute la alin. (2) se înscriu în Registrul de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase, ținut de către destinatarul acestora.

(8) Operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase are obligația de a verifica veridicitatea codului unic, precum și data, ora, minutul și secunda, prin interogarea aplicației SUMAL, la destinație.

(9) Este obligatorie înscrierea de către profesioniști în avizele de însoțire a codului unic, precum și a datei, orei, minutului și secundei, prevăzute la alin. (2), într-un termen de maximum 12 ore de la ora la care a fost emis codul offline.

(10) La momentul emiterii avizelor de însoțire primare pentru materialele lemnoase al căror volum este de până la 3 metri cubi rezultate în urma exploatării masei lemnoase și care se transportă cu atelaje, nu există obligația înscrierii a codului unic, a datei, orei, minutului și secundei și nici a codului offline prevăzute la alin. (2) și (4), existând doar obligația înscrierii datei și orei plecării transportului; emitentul avizelor de însoțire primare a materialelor lemnoase are obligația ca, în termen de maximum 7 zile de la data și ora plecării transportului, să obțină codul unic pentru fiecare aviz emis și să îl înscrie pe exemplarul 2 al avizelor de însoțire.

(11) Metodologia privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 4. – (1) Operatorii care introduc pe piață lemn și produse din lemn, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumit în continuare Regulament, au obligația să implementeze și să utilizeze pentru categoria materialelor lemnoase, așa cum sunt definite în anexa la Legea nr. 46/2008Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare – cod – 4401, cod – 4403, cod – 4406, 4407, un sistem „due diligence”, astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulament.

(2) Organizațiile de monitorizare, recunoscute conform Regulamentului, pot avea acces limitat în SUMAL, corespunzător scopului de îndeplinire a obligațiilor pentru care acestea au fost recunoscute, în baza unei cereri către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, înaintată de operatorul economic cu care organizația de monitorizare are încheiat un contract.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2015 se interzice exploatarea masei lemnoase pe picior de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care nu utilizează un sistem „due diligence”. Prin excepție, operatorii economici care realizează numai lucrări de exploatare forestieră prin prestații silvice și care nu realizează prima punere pe piață nu sunt obligați să utilizeze un sistem „due diligence”.

(4) Volumul materialelor lemnoase se determină în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din norme; în sensul prezentei hotărâri, materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile.

(5) La primul control efectuat asupra unui operator care nu a implementat și nu a utilizat un sistem „due diligence”, agentul constatator acordă un termen de maximum 45 zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor.

Art. 5. – (1) Prevederile sistemului „due diligence” nu se aplică arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților forestieri.

(2) Transportul pomilor de Crăciun recoltați de pe teritoriul național se face în baza avizelor de însoțire primare, care se introduc în SUMAL; în sensul prezentei hotărâri pomii de Crăciun fac parte din categoria materialelor lemnoase.

Art. 6. – (1) În sensul art. 4 alin. (1) din Regulament, în cazul recoltării lemnului din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia, legalitatea provenienței materialelor lemnoase rezultate se asigură potrivit legislației în vigoare și se atestă prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) existența actului de punere în valoare aprobat conform competențelor și a autorizației de exploatare, înregistrate în SUMAL, și a procesului verbal de predare a parchetului;

b) expedierea, deținerea, transportul, primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea materialelor lemnoase să fie făcută/făcut cu avize de însoțire în care sunt înscrise corect codul unic generat de SUMAL, conform art. 3 alin. (2), precum și data, ora, minutul și secunda generării acestuia, precum și codul offline prevăzut la art. 3 alin. (4), după caz.

(11) În sensul art. 4 alin. (1) din Regulament, pentru materialele lemnoase importate, ale căror documente de proveniență sunt declarația vamală de import și, după caz, licența FLEGT, legalitatea provenienței se atestă dacă, de la locul acordării liberului de vamă, sunt transportate cu avize de însoțire în care, pe lângă celelalte date obligatorii prevăzute de norme, sunt înscrise corect codul unic generat de SUMAL, conform art. 3 alin. (2), precum și data, ora, minutul și secunda generării acestuia.

(2) Legalitatea recoltării lemnului provenit din statele membre ale Uniunii Europene se atestă prin documente eliberate în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul acestora, în acord cu prevederile din Regulament.

(3) Legalitatea recoltării lemnului importat – proveniența legală – se atestă prin licențe FLEGT și certificate CITES, astfel cum este prevăzut în art. 3 din Regulament, și prin documente eliberate de statele exportatoare, în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul acestora.

(4) În cazul circulației, primirii, depozitării, prelucrării și/sau comercializării, legalitatea provenienței materialelor lemnoase rezultate se asigură potrivit legislației în vigoare și se atestă prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) în cazul circulației, materialele lemnoase au proveniență legală dacă în avizul de însoțire primar/secundar care le însoțește, pe lângă celelalte date obligatorii prevăzute în norme, sunt înscrise corect codul unic generat de SUMAL, conform art. 3 alin. (2), precum și data, ora, minutul și secunda generării acestuia, precum și codul offline prevăzut la art. 3 alin. (4), după caz;

b) în cazul primirii/depozitarii/deținerii/prelucrării, transbordării și/sau comercializării, materialele lemnoase sunt considerate că au proveniența legală dacă în avizul de însoțire primar/secundar care le însoțește, pe lângă celelalte date obligatorii prevăzute în norme, sunt înscrise corect codul unic, precum și data, ora, minutul și secunda generării acestuia de SUMAL, așa cum sunt prevăzute la art. 3 alin. (2), a căror veridicitate este confirmată la destinatar prin interogarea de către acesta a aplicației SUMAL, conform obligației prevăzute la art. 3 alin. (8).

(5) Materialele lemnoase la care veridicitatea codului unic, a datei, orei, minutului și secundei înscrise în avizul de însoțire conform art. 3 alin. (2) nu este confirmată la destinatar, conform obligației prevăzute în sarcina acestuia la art. 3 alin. (8), sunt considerate fără proveniență legală.

(6) Materialele lemnoase pentru care raportările lunare nu sunt transmise în SUMAL până la termenul prevăzut la art. 2 alin. (8) de către profesioniștii prevăzuți la art. 2 alin. (4) sunt considerate fără proveniență legală.

(7) Materialele lemnoase expediate, transportate, deținute, primite, depozitate, prelucrate și/sau comercializate, care sunt însoțite de avize de însoțire primare/secundare distribuite unui alt operator economic decât expeditorului, sunt considerate fără proveniență legală.

(8) Materialele lemnoase ale căror documente de proveniență sunt documentele intracomunitare, care nu sunt recepționate la destinație și raportate în SUMAL, sunt considerate fără proveniență legală.

(9) Materialele lemnoase aflate în circulație fără codul unic, precum și fără data, ora, minutul și secunda, prevăzute la art. 3 alin. (2), sau cele fără cod offline prevăzut la art. 3 alin. (4) ori cu cod unic sau cod offline invalid, cu excepția celor prevăzute la art. 3 alin. (10), sunt considerate fără proveniență legală.

Art. 7. – (1) Abrogat(ă) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) neutilizarea SUMAL sau transmiterea cu întârziere mai mare de 45 de zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară de către profesioniști, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei și cu retragerea acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special, fără posibilitatea eliberării unui nou acord;

b) transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, dar fără a depăși termenul prevăzut la lit. a), de către profesioniști, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și cu suspendarea acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile;

c) nerespectarea de către profesioniști a obligației de a implementa și de a utiliza un sistem „due diligence”, cu luarea în considerare a situației prevăzute la art. 4 alin. (5), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și cu suspendarea pentru o perioadă de maximum 12 luni a acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special;

d) neîndeplinirea, de către o organizație de monitorizare, a obligațiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

e) netransmiterea de către profesioniști a raportării lunare a datelor în SUMAL cu o întârziere de până la 15 zile, inclusiv, față de data la care trebuia să se facă raportarea, cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;

f) implementarea de către operatori a propriului sistem „due diligence” care nu îndeplinește elementele prevăzute la art. 6 din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

g) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a propriului sistem „due diligence”, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

h) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a unui sistem „due diligence” instituit de o organizație de monitorizare, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

i) neîndeplinirea de către operatorii sistemului „due diligence” a obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (3), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

j) neîndeplinirea de către profesioniști a obligației de verificare prevăzute la art. 3 alin. (8) sau necomunicarea de către aceștia către structura competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul constatării invalidității codului unic online emis, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

k) nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligațiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(2) Abrogat(ă) În situația repetării faptelor prevăzute la alin. (1) lit. f)-i) într-un interval de 6 luni, pe lângă sancțiunea principală, agentul constatator aplică și sancțiunea complementară a suspendării acordului pentru distribuția și utilizarea documentelor cu regim special pentru o perioadă de până la 90 de zile.

(3) Abrogat(ă) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul silvic împuternicit din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și a structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia.

(4) Abrogat(ă) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e), j) și k) se fac și de către ofițerii, subofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române și Jandarmeriei Române, special abilitați.

(5) Abrogat(ă) Agenții constatatori prevăzuți la alin. (4) au drept de interogare a aplicației SUMAL, procedura de acces la SUMAL fiind stabilită prin metodologia prevăzută la art. 3 alin. (11).

(6) Abrogat(ă) Personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor și din unitățile și subunitățile acesteia, precum și din cadrul ocoalelor silvice private au drept de interogare numai în ceea ce privește validitatea codului unic și a existenței codului offline.

(7) Abrogat(ă) În cazul constatării materialelor lemnoase ca fiind deținute/transportate/primite/depozitate/transbordate/prelucrate/comercializate fără proveniență legală, așa cum este definită la art. 6, sunt aplicabile prevederile art. 72 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 1921 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările ulterioare.

Art. 8. – Abrogat(ă) Contravențiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare privind controlul circulației materialelor lemnoase cu autoritățile publice centrale pentru afaceri interne, vămi, precum și cu Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A., în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 10. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu completările ulterioare, se abrogă.

(3) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 11. – În perioada prevăzută la art. 10 alin. (1), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Attila Korodi
Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Adriana Doina Pană
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul economiei,
Constantin Niță
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii,
mediul de afaceri și turism,
Florin Nicolae Jianu
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Dan-Coman Șova
Ministrul pentru societatea informațională,
Alexandru-Răzvan Cotovelea

București, 4 iunie 2014.

Nr. 470.

ANEXĂ


NORME
referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

Scrie un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.