În acest Buletin informativ găsiți informații despre:

 1. SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID – 19
 2. CERTIFICATUL DE STARE DE URGENȚĂ SE ELIBEREAZĂ DE AZI
 3. PREVEDERILE ORDONANȚEI MILITARE NR. 7/2020 REFERITOARE LA DOMENIUL FORESTIER

1 – SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID – 19

Programul IMM INVEST ROMANIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19  să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice.

Plafonul maxim de garantare alocat este de 15 miliarde lei.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Operatorii economici pentru a fi eligibili trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate ale instituției finanțatoare și, cumulativ, următoarele criterii principale: 

 • Nu se află în dificultate și nici în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice si/sau instituția de credit parteneră;
 • Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
 • Nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie; 
 • Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;
 • Nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar care s- au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;
 • Prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legala mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;
 • Împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile; 
 • Depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din domeniile: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție, activități de protecție și gardă, activități de servicii privind sistemele de securizare, activități de investigații.

AVANTAJELE CREDITULUI GARANTAT IMM INVEST 

 • Statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor pe care le accesați prin băncile partenere;
 • Nu se plătește dobândă, comision de garantare sau alte costuri de acordare. Costurile finanțării sunt subvenționate în procent de 100% de la bugetul de stat, până la data de 31.12.2020, cu posibilități de prelungire;
 • Nu se plătește comision de rambursare anticipată;
 • Valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții și până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru;

CREDITE PENTRU CAPITAL DE LUCRU PENTRU ÎNTREPRINDERILE MIJLOCII

Se poate aplica pentru unul sau mai multe credite/linii de credit pentru a beneficia de:

 • finanțări în valoare de  până la 5.000.000 lei; 
 • garanții de stat în valoare de maxim 80% din valoarea creditelor;
 • durata finanțării este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 de luni; 
 • rata dobânzii compusă din ROBOR la 3 luni +2,5 %/ an este subvenționată 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

CREDITE PENTRU CAPITAL DE LUCRU PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MICRO

Se poate aplica pentru unul sau mai multe credite/linii de credit pentru a beneficia de:

 • finanțări pentru capital de lucru de până la 1.000.000 lei pentru întreprindere mică și până la 500.000 lei pentru microîntreprindere; 
 • garanții de stat de maxim 90% din valoarea creditului; 
 • durata finanțării este de până la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 luni;
 • rata dobânzii ROBOR la 3 luni +2,5 %/an, subvenționată 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

CREDITE PENTRU INVESTIȚII PENTRU ÎNTREPRINDERILE MIJLOCII

Se poate aplica pentru unul sau mai multe credite/linii de credit pentru a beneficia de:

 • finanțări în valoare de până la 10.000.000 lei;
 • garanții de stat în valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobânzile, comisioanele, și spezele aferente;
 • durata finanțării este de până la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de grație de maxim 18 luni;
 • rata dobânzii compusă din ROBOR la 3 luni +2%/an este subvenționată 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

CREDITE PENTRU INVESTIȚII PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI SI MICRO

Se poate aplica pentru unul sau mai multe credite/linii de credit pentru a beneficia de:

 • finanțări în valoare de pana la 10.000.000 lei;
 • garanții de stat în valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobânzile, comisioanele, și spezele aferente;
 • durata finanțării este de până la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de grație de max. 18 luni;
 • rata dobânzii compusă din ROBOR la 3 luni +2%/an este subvenționată 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

Sumele acordate cu respectarea condițiilor programului nu vor putea fi utilizate pentru refinanțarea altor credite in derulare.

VALOAREA MAXIMĂ A FINANȚĂRII

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele / liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

 • dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;

sau

 • 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

Sau

 • O valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situația în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

CUM POT BENEFICIA DE FINANȚARE

Cererile de finanțare pot fi depuse online la adresa https://www.imminvest.ro/auth/login

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR acordă asistență tehnică și consultanță juridică membrilor săi pentru a atenua efectele oricăror acțiuni ce pot prejudicia activitatea operatorilor economici. Departamentul juridic ASFOR este disponibil la telefon – 0725 933 785.

2 – CERTIFICATUL DE STARE DE URGENȚĂ SE ELIBEREAZĂ DE AZI

Certificatul de urgență se poate elibera începând de azi, folosind linkurile de mai jos:

http://prevenire.gov.ro

https://csu.prevenire.gov.ro

Pașii ce trebuiesc urmați.

1.Se creează un cont pe site.

2.Se autentifică în site folosind contul creat la pasul 1.

3.Se completează un formular online, se descarcă un fișier pdf. generat în urma completării formularului, se semnează electronic, se uploadează fișierul semnat electronic.

4.Sistemul generează automat certificatul de stare de urgență.

SITUAȚIA LA ZI – Schema de ajutor de stat pentru susținerea IMM-urilor, Certificatul de stare de urgență se eliberează de azi, Prevederile ordonanței militare nr. 7, Precizări legate de modul de deplasare
SITUAȚIA LA ZI – Schema de ajutor de stat pentru susținerea IMM-urilor, Certificatul de stare de urgență se eliberează de azi, Prevederile ordonanței militare nr. 7, Precizări legate de modul de deplasare

3 – PREVEDERILE ORDONANȚEI MILITARE NR. 7/2020 REFERITOARE LA DOMENIUL FORESTIER

În data de 04.04.2020 a fost publicată și a intrat în vigoare Ordonanța Militară nr. 7/2020. Articolul 17 din acest act normativ reglementează următoarele prevederi cu aplicabilitate directă pentru domeniul forestier:

Art. 17. – (1) Personalul Gărzilor Forestiere teritoriale și județene sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică va participa în dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe drumurile publice, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Apărării Naționale, în vederea desfășurării activităților/controalelor specifice pe linie de control silvic.

(2) Controalele specifice se fac în punctele de control existente, în funcție de personalul disponibil la nivelul gărzilor forestiere sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică.

4 – PRECIZĂRI LEGATE DE MODUL DE DEPLASARE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII ATÂT DE CĂTRE ANGAJAȚII OPERATORILOR ECONOMICI CÂT ȘI DE CEI AI OCOALELOR SILVICE

Deplasarea în vederea desfășurării activității se realizează în baza Ordonanței Militare nr. 3. – art. 1 lit. a.

Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

În condițiile în care vă confruntați cu probleme legate de deplasarea în zona de activitate fie că este vorba de sediul firmei sau parchete de exploatare vă rugăm să ne comunicați pentru a fi aduse la cunoștința autorităților.

În acest sens, am avut o discuție cu domnul secretar de stat Puiu Gelu care și-a arătat toată disponibilitatea în a ne sprijini pentru a debloca acele situații în care este restricționată sau interzisă deplasarea în vederea desfășurării activităților profesionale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.